Home

Argumentatie structuur oefenen

Argumentatiestructuren 1 (3F) - CambiumNe

Bij meervoudige argumentatie gebruik je twee of meer argumenten. Ieder argument is extra en staat los van de andere argumenten. Colofon. Het arrangement Argumentatiestructuren is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur VO-content. Een standpunt met argumenten kun je structureren in een argumentatieschema. Een argumentatieschema ziet er op het eerste gezicht misschien wat ingewikkeld uit. Toch kan een argumentatieschema juist dienen om de structuur van een standpunt met argumenten duidelijk te maken. Je begint in een argumentatieschema altijd met het bovenste vakje Oefenen met argumenteren Het leuke van argumenteren is dat iedereen het de hele dag door doet, bewust of onbewust. Argumenten gebruik je om je publiek te beïnvloeden. In veel teksten, gesproken of geschreven, is sprake van argumentatie Noteer bij elk van de volgende uitspraken van welke drogreden er sprake is. Theorie NN5 5/6V p/ 163 en 4/5H p.198 of examenbundel p. 3

Argumentatiestructuur Cambiumned - Argumentere

Bij een meervoudige argumentatie worden er twee of meer argumenten gegeven, die los van elkaar staan. In de verdediging van je mening of stelling kunnen deze argumenten ook los van elkaar gebruikt worden. Als het ene argument niet langer stand houdt, dan gelden de andere argumenten nog wel Argumentatie-oefeningen Oefen het uitbouwen van argumenten met de argumentenkaarten of ontwikkel je kennis van argumenteren met de andere oefeningen. Maak stapsgewijs kennis met argumenteren: Leer wat een argument is, hoe je sterke argumenten bedenkt en hoe je deze vervolgens goed kunt uitleggen De argumentatiestructuur biedt houvast bij het formuleren van je tekst. Je weet immers hoe het standpunt en de argumenten inhoudelijk met elkaar samenhangen. Let bij het uitwerken op het volgende: Zorg voor een logische volgorde. Plaats je standpunt in een werkstuk aan het eind van de conclusie. Begin met de meest aansprekende argumenten. Laat

Oefentoets argumentatiestructuren Taalboo

 1. Meer oefeningen om de argumentatie structuur onder de knie te krijgen. Deze oefeningen hebben mij ook geholpen bij het halen van het tentamen Taal voor recht 4
 2. Veel teksten zijn opgebouwd volgens een vaste structuur. Het is belangrijk dat je die herkent omdat je daardoor de tekst beter begrijpt. Deze structuren geven antwoord op een aantal vragen. Als je je voorbereidt op het schrijven van een tekst, is je schrijfplan volledig als je antwoorden hebt op de onderliggende vragen
 3. Bij signaalwoorden van argument wordt er een uitspraak gedaan die wordt ondersteund met een argument. Een argument kan een reden of een voorbeeld zijn. Het verschil tussen een reden en een voorbeeld is dat er bij een reden wordt aangegeven waarom iemand iets wel of niet doet en bij een voorbeeld wordt er iets nagedaan, iets gemaakt of iets laten zien om iets te verduidelijken
 4. De argumentatiestructuur (argumentatieschema) is een systematische weergave van het standpunt en de bijbehorende argumenten. De argumenten worden geordend en genummerd. Met pijlen wordt de volgorde weergegeven. Ook zijn de pijlen bedoeld om aan te geven dat ze losstaan van andere argumenten
 5. In deze video worden alle argumentatiestructuren behandeld! Zo zullen enkelvoudige, meervoudige, onderschikkende en nevenschikkende aan bod komen. Doe er je.

Argumentatiestructuur maken - Mr

Veel teksten zijn opgebouwd volgens een vaste structuur. Het is belangrijk dat je die herkent, omdat je daardoor de tekst beter begrijpt. Hieronder geven we schematisch een paar veel voorkomende structuren weer De argumentatie die ter verdediging van een standpunt wordt aangevoerd, kan eenvoudig in elkaar zitten, maar ook een meer ingewikkelde argumentatiestructuur hebben: een enkelvoudige, meervoudige, nevenschikkende en onderschikkende structuur. Voor basiskennis argumentatie het advies om de vier filmpjes van Arnoud Kuijpers te bekijken: Argumentere

De soorten argumentatie verschillen in mate van overtuigingskracht en wijze van presentatie in het uiteindelijke betoog. Kennis van deze soorten argumentatie is ook belangrijk om argumenten van anderen te kunnen herkennen en er adequaat op te kunnen reageren. Enkelvoudige argumentatie. Het standpunt wordt ondersteund door slechts één argument Het arrangement Argumenteren havo 4 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt

Argumentatiestructuren - Lesmateriaal - Wikiwij

Argumentatie structuur. Universiteit / hogeschool. Hogeschool Inholland. Vak. Argumenteren voor zienswijze. Geüpload door. Jeanique Marien. Academisch jaar. 19/20. Nuttig? 0 0. Delen. Reacties. Meld je aan of registreer om reacties te kunnen plaatsen. Studenten bekeken ook In deze argumentatie wordt verwezen naar de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Soms wordt er gesproken van argumentatie op basis van onderzoeksbevindingen. Voorbeeld: Je moet voortaan twee keer in de week vis eten. Laatst bleek opnieuw uit onderzoek dat regelmatig vis eten goed is voor hart, bloedvaten en geheugen Bij dit type argumentatie wordt ervan uitgegaan dat een feit of een gebeurtenis zal leiden tot een ander feit of andere gebeurtenis. Voorbeelden: - Zijn vader is onlangs overleden (oorzaak en argument). Daardoor is voor hem op dit moment zijn examen van minder belang (gevolg en standpunt)

Zelf leren schrijven (4e druk) - H

Hoofdstuk 1: argumenteren, argumenten, argumentatie 2 Dr. Jan Verplaetse: inleiding in de argumentatieleer waarborgt. Hoe doen we dat? Erg eenvoudig gesteld, door aan te tonen dat onze beslissing het best met een gestelde norm overeenkomt. Overtuigingen worden getoetst aan deels algemene deels specifieke normen. Die normen beloven (heuristieken) of verzekeren (algoritmen) de beste beslissing argumentatie hoofdstuk standpunten en verschillen van mening bij een verschil van mening zijn twee mensen nodig: een persoon met een standpunt en een ander di Argumentatie en redeneerketens. Het meso-structuur niveau zit daar tussen in en is misschien wel het lastigste voor de Een ambacht, een vak, bestaat vaak uit een combinatie van vaardigheden die iedereen kan leren, mits je veel oefent met alle stappen van het schrijfproces. Standaardstructuren. Je kunt standaardstructuren voor tekst. Meervoudige argumentatie: Dit is de eenvoudigste manier om je argumenten weer te geven. Hierbij noem je alle argumenten voor je stelling. Tegenargumentatie: Hierbij worden argumenten tegen genoemd, maar ook verworpen. Zorg er wel voor dat je de argumenten op een fatsoenlijke kunt verwerpen, anders zal de lezer het niet geheel met je eens zijn oefenen. De docent heeft een scala aan mogelijkheden om leerlingen te sturen en de voortgang te voerd en op de structuur van de argumentatie als geheel. Het laatste deel van dit bestand gaat over de beoordeling van argumentatie: verschillende argumentatieschema ïs worden behandeld

Alles over Argumentatiestructuren (Uitleg + Voorbeelden

O m over een redenering of betoog van een beroepsbeoefenaar (ter onderbouwing van een standpunt) goed te kunnen oordelen en deze hiertoe te bevragen, doe je er soms goed aan vast te stellen welke structuur het betoog heeft.Hiertoe worden - zoals je eerder hebt gelezen - vaak de volgende elementen onderscheiden: de enkelvoudige argumentatie, de nevenschikkende argumentatie, de onderschikkende. Samenvatting over Argumenteren, Tekstbegrip voor het vak nederlands en de methode Nieuw Nederlands. Dit verslag is op 22 maart 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas havo

Argumenteren Taalboo

1 NN5 - Antwoorden 56V Cursus Argumentatieve vaardigheden Hoofdstuk 1 Argumentatie Paragraaf 1 Soorten argumenten Opdracht 1 1 a Ik denk niet dat de Partij voor de Dieren veel stemmen zal krijgen. b (want) Ik vermoed dat mensen in tijden van crisis eerder aan hun portemonnee denken dan aan het welzijn van dieren. c argumentatie op basis van vermoedens 2 a Marieke was vroeger (dus) duidelijk. Argumentatie in teksten: introductie. In wetenschappelijke teksten rapporteren schrijvers aan vakgenoten de resultaten van hun onderzoek. Daarbij leggen ze hun lezers allerlei argumentaties voor, met als doel dat de lezers overtuigd raken van de aanvaardbaarheid en geloofwaardigheid van de standpunten en interpretaties die de schrijvers op basis van hun onderzoek hebben ontwikkeld De meervoudige argumentatie is weer onder te verdelen in nevenschikkende en onderschikkende argumentatie. De enkelvoudige en meervoudige structuur In een enkelvoudige argumentatiestructuur hebben we te maken met de meest simpele vorm van argumenteren, namelijk standpunt - argument in Werkmap Sem on Gezamelijke Map. Sjem Out renamed Argumentatie Structuur voor Sem (voor) (from Argumentatie Structuur voor Sem (zie bijlage) Argumentatie en formele structuur is opgebouwd uit vier delen: argumentatieleer, propositielogica, termenlogica en predikaatlogica. Dit maakt het boek uniek in zijn soort, mede door de wijze waarop de auteur stap voor stap de verschillende deelgebieden bespreekt, van toelichtende voorbeelden voorziet en de lezer gelegenheid biedt om aan de hand van opgaven zelf te oefenen

4. Redeneren op basis van analogie. Een redenering op basis van analogie lijkt veel op een redenering op basis van voorbeelden. Een auteur kan beweren dat een bepaalde omstandigheid X aan de hand is, of dat X een bepaalde eigenschap heeft, met de rechtvaardiging dat X lijkt op Y. Y is dan iets waarvoor dezelfde omstandigheid geldt of waar dezelfde eigenschap aanwezig is Structuurwoorden. Structuuraanduidende woorden geven aanwijzingen over de samenhang die de schrijver bedoelt tussen zinnen en delen van zinnen in een tekst, en ook tussen alinea's en paragrafen

18 D argumentatie op basis van vermoedens [4p] 19 C Sinterklaasjournaal is zoveelste verruwing van jeugdcultuur is een betwistbaar betoog, want de schrijfster geeft alleen haar eigen argumenten en die zijn niet overtuigend. [5p] Title: Cursus Spellen - D-Toets hoofdstuk 1 - versie en oefent ze elke dag met schrijven door een dagboek bij te houden. van de juistheid van de informatie en argumentatie, de betrouw-baarheid van de bronnen en het bepalen of je het eens bent met wat aandacht aan de structuur van webpagina's en e-mails en ande Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Argumentatie hoofdstuk 8. Standpunten Als je een standpunt over iets inneemt, dan geef je je mening over die zaak. Je kunt een standpunt meestal herkennen aan: ik vind, volgensmij, ik denk dat, mijn conclusie is dat, dus, daarom, kortom

Oefen met lezen, schrijven, rekenen en internetten. Leer tegelijkertijd over onderwerpen als werk, opvoeding, gezondheid en omgaan met geld. Populaire leerprogramma's zijn Lees en Schrijf!, Taalklas.nl en Klik & Tik Argumentatie en formele structuur (Paperback). Argumentatie en formele structuur 1e druk is een boek van W.R. de Jong uitgegeven bij Uitgeverij Boom... Hoe overtuigend je tekst is, hangt af van de argumentatie die je naar voren brengt en de manier waarop deze in de tekst wordt gepresenteerd. Juist omdat je voor vakgenoten schrijft, is het van belang dat je argumentatie gedegen is uitgewerkt. De lezer weet immers ook veel van je onderwerp af en zal zich kritisch [

TY - BOOK. T1 - Argumentatie en formele structuur. Basisboek logica. AU - de Jong, W.R. PY - 2005. Y1 - 2005. M3 - Book. SN - 9085060672. SN - 978908506067 Argumentatietheorie of argumentatieleer is de interdisciplinaire studie van hoe de mens door logisch redeneren tot conclusies komt die gebaseerd zijn op premissen.. Het omvat de domeinen van de kunst van het maatschappelijk debat, de dialoog en de overtuigingskracht. Als argumentatieleer wordt de argumentatietheorie of nieuwe retorica gedefinieerd als een theorie van de argumentatie die. Startpagina > Theorie Schrijfvaardigheid > Oefeningen schrijfvaardigheid > Diverse schrijfopdrachten > Opinie > Oefenen soorten argumenten. Doorzoek de website Zoeken: Opdrachten. Opdracht 1. Bekijk het volgende filmpje en zet de argumenten in een argumentatieschema: Opdracht 2 C Structuur van 1 Enkelvoudig en mee rvoudig Meerkeuze 3 15 argume ntatie 2 Meervoudig of nev eng eschikt Meerkeuze 4 12 3 Meervoudig, neveng eschikt, getrapt Meerkeuze 7 14 4 Argumentatie in teksten Meerkeuze 1 14 5 Argumentatie in langere teksten Meerkeuze 1 12 6 Argumentatiestructuur Meerkeuze 1 1

6V Extra oefeningen argumenteren - Lesmateriaal - Wikiwij

In het schrijfvaardigheidsdeel staat het oefenen van schriftelijke vaardigheden centraal. In termen van het LeidsPlan ligt het accent op de punten 3 (heldere structuur), 4 (goede argumentatie) en 5 (zorgvuldige bronverwijzing) Ze zorgen dus voor structuur en samenhang. Er zijn verschillende soorten signaalwoorden, signaalwoorden van tijd, plaats, tegenstelling, opsoming, argumentatie en verklaring. Signaalwoorden van tijd geven een tijdsvolgorde aan, bijvoorbeeld eerst, daarna en als laatste Bob Masseur renamed Argumentatie Structuur voor: (from Argumentatie Structuur) Bob Masseur joined Argumentatie Structuur. Bob Masseur changed description of Argumentatie Structuur. Bob Masseur added Argumentatie Structuur to Klaar Bob Board Gezamelijke Map Op vindt in Rotterdam het 5e Symposium Juridische Argumentatie plaats, waarbij onderzoekers, die zich bezighouden met juridische argumentatie in de ruimste zin van het woord, met elkaar van gedachten kunnen wisselen

instructiefilms - LeukerLezen

Een argumentatieschema maken - TAALwinke

argumentatie 3.4.3 Multimodale structuur.. 37. De argumentatieve analyse van multimodale (of visuele) metaforiek ii 3.4.4 scriptie is een uitgelezen kans om te oefenen in het opzetten en uitvoeren van een diepgravend onderzoek Argumentatie is niet alleen belangrijk voor de individuele meningsvorming, maar ook voor het oplossen van onenigheid en het nemen van verantwoorde beslissingen. Dit boek biedt studenten in het universitair en hbo-onderwijs inzicht in waar het bij argumentatie om gaat Wat is een redenering. Een redenering heeft twee onderdelen, bewering en rechtvaardiging, die onderling samen horen te hangen. De manier en de gelaagdheid waarmee de beide onderdelen met elkaar samenhangen bepaalt het soort redenering.Voor de analyse van een redenering is het belangrijk om na te gaan met wat voor soort redenering je te maken hebt Vragen in CBR stijl & structuur (Geupdated aan de standaard 2020) Elk CBR theorie examen bestaat uit 3 categoriën: Gevaarherkenning, Wet en regelgeving & Vereersinzicht, met elk respectievelijk 25, 30 & 10 vragen. Onze examens kennen dezelfde structuur & verhouding in vragen als het CBR examen. Zo wordt jij maximaal voorbereid op het echte examen Het arrangement Argumenteren is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt

Bij een dergelijke argumentatie geef je eigenschappen of kenmerken van iets of iemand als argument bij je standpunt. Martha is een goede schrijfster, want ze weet haar lezers altijd te boeien met haar blogposts. Het kenmerk van Martha's schrijfsels is dat iedereen ze boeiend vindt. Of in ieder geval de mensen die ze lezen Argumentatie structuur verweer created by Laura Wenneker on Jan. 22, 202 Argumentatie leer . Stukken tekst, verhandelingen, betogen die vrijwel nooit een formele structuur hebben. De uitvoering is meestal gericht op lees­baarheid of overtuigingswaarde. · Uit de natuurkunde: geladen deeltjes oefen in elkaars nabijheid een wisselwerking uit Er zijn drie basisstructuren van argumentatie: Enkelvoudige; Meervoudige; Onderschikkende. Zie bijlage voor weergave verschillende argumentatieschema's. Eenvoudige argumentatie Als er bij een standpunt maar één argument gegeven wordt. Meervoudige argumentatie Er wordt bij een standpunt twee of meer argumenten gegeven die los van elkaar staan Analyse (interpretatie en argumentatie) De interpretatie is goed: niet te ruim en niet te smal, en de bespreking van relevante literaire structuren en/of technieken is relevant en doordacht. De analyse is voldoende onderbouwd met observaties en kernpassages uit het verhaal, en deze zijn goed verbonden met de hoofdgedachte

Extra oefening argumentatieve vaardigheden - Lesmateriaal

Oude examenopgaven vindt u bij cito.nl Link opent externe pagina, examenblad.nl Link opent externe pagina en alleexamens.nl Link opent externe pagina.Examenopgaven voor visueel beperkte kandidaten vindt u op eduvip.nl Link opent externe pagina.Kandidaten kunnen ook oefenen met Facet Link opent externe pagina.Facet is een digitaal systeem voor het afnemen van toetsen en examens Het is belangrijk om dit dagelijks met je leerlingen te oefenen, ook als er vanuit de methode geen aandacht meer aan wordt besteed. Zelfs nog in de hogere groepen. In dit artikel zie je hoe leraren op verschillende manieren hun leerlingen helpen om sommen tot en met 10 te automatiseren Publieke mind map door Fu Sha. Maak je eigen collaboratieve mindmappen via www.mindmeister.co

Argumenteren - onlinenederlands

We gaan samen de dobbelsteen structuur oefenen De structuur en opbouw van een essay. Gepubliceerd op 24 februari 2014 door Lou Benders. Bijgewerkt op 21 april 2020. De volgorde hieronder is een richtlijn. De structuur van een essay is eigenlijk redelijk vrij. Met name in het centrale deel, de argumentatie, heb je vrije speelruimte Het kind kan interne en externe structuren van getallen tot ten minste 1000 bedenken. Interne structuren: 1000 is 500 en 500; 1000 is 4 x 250. Externe structuren: 998 ligt vlak bij 1000; 489 ligt dichter bij 500 dan bij 400 Geef aan welk verband er tussen de verschillende alinea's en/of zinnen bestaat door middel van signaalwoorden. Signaalwoorden worden ook wel indicatoren of verbindingswoorden genoemd. Gebruik ze veelvuldig: in veel teksten staan er eerder te weinig dan te veel. Signaalwoorden helpen de lezer, geven structuur aan de tekst en zorgen voor samenhang tussen alinea's. Bekijk het Kritisch denken betekent dat je onafhankelijk van anderen informatie analyseert en beoordeelt. Door kritisch te denken kun je beter leren. Het helpt je om de ideeën in de leerstof te begrijpen en te onthouden. Kritisch denken kun je leren

Betoog schrijven: uitleg en voorbeeld Educatie en School

Tip 4: kies een structuur Wanneer je al je argumenten op een rijtje hebt is het natuurlijk handig om structuur in je argumentatie te hebben. Dit is niet alleen voor jezelf handig, maar ook voor je luisteraar: die weet dan ook meteen waar je bent gebleven. Structuur aanbrengen in je argumentatie kan op vier manieren Met je argumentatie ten slotte ga je aantonen dat je voldoet aan het profiel en de werkgever overtuigen van al de troeven die van jou een uitstekende kandidaat maken. Logischerwijs is dat ook de volgorde in je brief: eerst de aanleiding, daarna je motivatie, en dan pas de argumentatie, die de kern van je brief uitmaakt (zie ook: structuur ) Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie Zelf maak tip: Voor het oefenen van het splitsen van getallen, het uitspreken van grote getallen en/of kommagetallen. Koop een (doorzichtige) pillendoos (zie foto) en 7 tienzijdige dobbelstenen met de getallen 0-9

Oefenen.nl - de online plek waar je kunt oefenen met taal, rekenen en internet. Oefenen.nl is de plek waar je zelf kunt oefenen met taal, rekenen, computer en internet. En ook omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog veel meer. Als je thuis oefent is Oefenen.nl gratis Als gevolg van de aanhoudende regen zijn diverse straten blank komen te staan.. De oorzaak (aanhoudende regen) is de aanleiding, met als gevolg: straten onder water.In een schema: Belangrijke signaalwoorden bij de oorzaak-gevolg-structuur zijn: daardoor, hierdoor, waardoor, gevolg, ten gevolge van, als gevolg van, oorzaak, veroorzaken. Opdracht A: ontdek signaalwoorden, oorzaken, gevolgen in. Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor Argumentatie structuur zienswijze op de Hogeschool InHolland. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar rekenen, getallen, getallen en getalrelaties, getalbegrip, tienstructuur, uitleg. In groep 3 maken de kinderen kennis met de tienstructuur.Kinderen leren dan in één oogopslag een groepje van tien te herkennen Brief 1: Directe structuur Een kandidaat die wordt uitgenodigd voor een volgende stap in de selectieprocedure, wordt meestal via een snel medium, zoals de telefoon of e-mail, gecontacteerd. Krijgt een kandidaat dus een brief in de bus, dan vermoedt hij meestal al dat hij niet geselecteerd is

 • Typisch Grieks eten.
 • Intermittent fasting koffie.
 • HEMA fondant groen.
 • Solgar vitamine A.
 • Cannes Frankrijk weer.
 • Slimme thermostaat vloerverwarming.
 • Intermittent fasting koffie.
 • Beste stralingsmeter.
 • Restaurant Biddinghuizen.
 • De appel valt niet ver van de stam.
 • Wormen op terras.
 • Wat eet een papegaai.
 • De Grote Sinterklaasfilm (2020).
 • Hotels Normandië.
 • Kruissteekkussen.
 • Parlementaire Democratie standpunten.
 • Pop wassen in wasmachine.
 • Elisabetta Franchi oorbellen.
 • Fluoride voor tanden.
 • Tesla Private Lease.
 • Hans Anders varifocus kosten.
 • Public Enemies Rotten Tomatoes.
 • Formule 1 coureur plassen.
 • Dagje Beekse Bergen.
 • Stress verlagend eten.
 • Ik en Jij steek.
 • Baby alleen thuis laten.
 • Kunstenaar kleurvlakken.
 • Oude waterput.
 • Diepvries Vongole kopen.
 • Rolls royce jet engine price.
 • Hoe word ik weer mezelf.
 • Babykleding Gent.
 • 112 Brabant Helmond.
 • Zodiac signs Aquarius.
 • Vizier helm beslaat.
 • Nieuwbouw Lelystad Centrada.
 • Lage rugpijn bij zitten en opstaan.
 • Suede rok knielengte.
 • Boerderij te huur aangeboden.
 • KiCad.